مسئولیت تضامنی شریک با مسئولیت محدود در مورد تعهدات قبل از ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

رجوع کنید به ماده ۱۵۰ قانون تجارت