انتقال دارایی شرکت سهامی در حال تصفیه به مدیر تصفیه یا اقارب او

انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۲۱۳ قانون تجارت