معامله با خود حق‌العمل کار محسوب شدن در صورت معامله بدون تعیین طرف آن

در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۳۷۵ قانون تجارت