ضوابط صدور گواهینامه موقت سهم در شرکت سهامی

در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.

رجوع کنید به ماده ۳۱ قانون تجارت