میزان تعیین تعداد حق رای در شرکت با مسئولیت محدود

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۰۷ قانون تجارت