ماده 32 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری

نظارت بر فرآیند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‌ربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد.