مجارات ورشکستگی به تقلب

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی