شرکت سهامی و جرم عدم تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی

هیات رییسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده ۱۰۵ را تنظیم نکند. به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۲۵۶ قانون تجارت