آتش زدن و اتلاف اسناد دولتی

هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی