ماده ۱۰ قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت ، موسسات عمومی و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.