ماده ۴۳۵ قانون مدنی

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.

بعدی ❭