ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

بعدی ❭