تاثیر سقوط دین اصلی بر ضمان

همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۴۰۸ قانون تجارت