مبحث سوم - در ابرا

از قانون مدنی

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.