شماره های تماس با مدیران و سایر کارمندان، در زمره داده های شخصی محسوب نمی شوند.