اشتغال به دلالی رشته‌های مختلف و تجارت به طور همزمان

دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.

رجوع کنید به ماده ۳۳۶ قانون تجارت