تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۸۴/ت۱۸۸۳۴ه- مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۸ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.