ماده ۹ قانون تسهیل ازدواج جوانان

دولت مکلف است متاهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

بعدی ❭