ماده ۱۴۵ قانون دریایی

عدم انجام قرارداد اجاره
‌مستاجر موظف است در صورتیکه قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره خودداری نماید نصف مال‌الاجاره مندرج در‌قرارداد اجاره را بمالک کشتی بپردازد.

بعدی ❭