ترتیب مطالبه قیمت باقیمانده سهام خریداری شده از شرکای سهامیِ شرکت مختلط سهامیِ ورشکسته

هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.

رجوع کنید به ماده ۱۷۳ قانون تجارت