ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

زوجهای متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.

بعدی ❭