نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

۲۸/۵/۹۲
۹۷۲/۹۲/۷
۶۶۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
تخفیف و تبدیل مجازات و میزان آن در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده چنانچه مجازات جرمی حبس و شلاق و جزای نقدی باشد در فرض تقلیل مجازات دادگاه مجاز به اختیار میزان درجه تقلیل است یا نه به عبارتی حبس و شلاق و جزای نقدی را به ترتیب سه و دو و یک درجه تقلیل دهد.
نظریه مشورتی:
در فرضی که مجازات جرمی، حبس و شلاق و جزای نقدی است دادگاه در تقلیل هر یک از این مجازاتها برابر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مخیر است بنابراین اولاً می تواند همه یا برخی را تقلیل دهد، ثانیاً می تواند در صورت اقتضاء به عنوان مثال حبس را سه درجه ، شلاق را دو درجه و جزای نقدی را یک درجه تقلیل دهد.