اخذ سند توسط مدیون، شرط پرداخت سند در وجه حامل

جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.

رجوع کنید به ماده ۳۲۱ قانون تجارت