ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعملهای وزارت یادشده نسبت به دریافت، نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

بعدی ❭