مقررات تصفیه امور شرکت‌ها

تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

رجوع کنید به ماده ۲۰۲ قانون تجارت