عدم مسئولیت دلال در رابطه با اعتبار طرفین و اجرای معامله

دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.

رجوع کنید به ماده ۳۴۳ قانون تجارت