منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال ‌منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آئین ‌نامه موضوع ماده ۱۲۲ این قانون تعیین خواهد گردید.