ماده ۷۸ قانون دریایی

تشکیل و تقسیم وجوه حساب مخصوص
‌مقررات مربوط بتشکیل و تقسیم وجوه (‌حساب مخصوص) بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بر طبق ماده ۱۹۳ این قانون تنظیم و تصویب خواهد د‌شد.

بعدی ❭