وظایف دبیرخانه عبارت است از:
الف- تهیه دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون
ب- تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون
ج- پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه های عضو
د- اطلاع رسانی برنامه ها و تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون
ه-- شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون
و- هماهنگی با دستگاه های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون
ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون
ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی
ط- تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی - تبلیغی به منظور فرهنگ سازی مناسب
ی- پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون
ک- انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون
تبصره - دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.