آتش زدن و اتلاف اسناد غیردولتی

هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو‌ دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی