استفاده از داده‌ها یا کارت یا تراشه‌های جعلی

هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارتها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۷۳۵ قانون مجازات اسلامی