ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار خواهد شد.

بعدی ❭