ماده ۶ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

بعدی ❭