تقاضاکنندگان تعقیب کیفری ورشکسته به تقصیر از مرجع کیفری

رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

رجوع کنید به ماده ۵۴۴ قانون تجارت