قید نام مرتهن در صورت غرمای تاجر ورشکسته

طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

رجوع کنید به ماده ۵۱۴ قانون تجارت