مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی آموزشی افراد عبارتند از:
۱. شماره دانشجویی
۲. شماره عضویت در کتابخانه ها
۳. شماره عضویت در مراکز آموزشی
۴. کلیه شماره های مربوط به خدمات رفاهی یا شناسه مرتبط با آموزش
۵. نمره های امتحانی
۶. میانگین و معدل نمرات
۷. تخلفات آموزشی
۸. تاریخ پذیرش و فارغ التحصیلی