ترتیب مراجعه سهامداران به صورت‌های مالی در شرکت مختلط سهامی

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپورت هیات نظار اطلاع حاصل کند.

رجوع کنید به ماده ۱۷۰ قانون تجارت