ماده ۱۳۷ قانون مدنی

حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

بعدی ❭