ماده ۵۹۷ قانون مدنی

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

بعدی ❭