شرایط مالی و فنی درخواست کنندگان بهره‌ برداری از اراضی جنگلی به موجب آئین‌ نامه‏ای خواهد بود که به تصویب وزیر منابع طبیعی برسد، کسانی که در تاریخ ملی شدن جنگلها مالک اراضی جنگلی بوده اند در صورت تساوی شرایط و با رعایت نصاب مقرر در قانون نسبت به سایر درخواست کنندگان حق تقدم خواهند داشت.