آئین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌جدول استهلاک منضم بقانون برق ایران:
۱ - دیگ بخار و متعلقات مربوطه ۲۰ سال.
۲ - توربین ژنراتور و متعلقات ۲۰ سال.
۳ - ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو ۲۵ سال.
۴ - کابلهای زیرزمینی ۱۵ سال.
۵ - شبکه هوائی با پایه‌های بتونی و آهنی ۲۵ سال.
۶ - شبکه هوائی با پایه‌های چوبی (‌فقط پایه و مقره) ۷ سال.
۷ - سیمهای مسی ردیف شماره ۶ - ۲۵ سال.
۸ - موتورهای دیزل و ژنراتور تا ۳۷۵ دور و متعلقات آن ۱۰ سال.
۹ - موتورهای دیزل و ژنراتور از ۳۷۶ دور تا ۷۵۰ دور و متعلقات آن ۷ سال.
۱۰ - موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از ۷۵۰ دور به بالا و متعلقات آن ۵ سال.