مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه در برات

خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۳۰۴ قانون تجارت