ماده ۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیات تخصصی برعهده دبیر هیات مذکور است و تنظیم و تدوین پیش‌نویس آراء هیات با رییس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رییس هیات خواهد بود. پیش‌نویس رای باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضاء رییس هیات اعلان شود.

بعدی ❭