بی‌بدیل بودن اعتراض‌نامه برات

هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱ - ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود‌شدن برات.

رجوع کنید به ماده ۲۹۵ قانون تجارت