شرکت سهامی و معامله بازرس با شرکت

بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

رجوع کنید به ماده ۱۵۶ قانون تجارت