ماده ۴۷۳ قانون مدنی

لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

بعدی ❭