عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.