ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخشهای مختلف،از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند.درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند،می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

بعدی ❭