لزوم نگهداری دفاتر شرکت منحل شده

دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

رجوع کنید به ماده ۲۱۷ قانون تجارت