ورشکستگی و تکلیف مدیر تصفیه در تهیه صورت طلبکاران و اخطار جهت معرفی خود

اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد‌شد.

رجوع کنید به ماده ۴۴۱ قانون تجارت